Жария оферта

ҚОНАҚ ҮЙ ҚЫЗМЕТТЕРІН КӨРСЕТУ ТУРАЛЫ

ШАРТ ЖАСАСУ ТУРАЛЫ ЖАРИЯ ОФЕРТА.

Осы Шарт жеке кәсіпкер «Г.М. Насырбековтың» (бұдан әрі – Орындаушы) бұйрық негізінде әрекет етуші Кручану Юлия Егоровна тұлғасында кез келген заңды және әрекетке қабілетті жеке тұлғалар үшін төменде ұсынылған шарттарда қонақ үй қызметтерін көрсету туралы шарт жасасуға ресми ұсынысы болып табылады.

Шарттың барлық маңызды талаптарын қамтитын осы құжат «Орион» қонақ үйінің ресми сайтында жарияланған ҚР Азаматтық кодексінің 395-бабына сәйкес жария оферта болып табылады:

Осы жария оферта шарты (бұдан әрі – Шарт) жасалған болып есептеледі және кез келген заңды немесе әрекетке қабілетті жеке тұлға (бұдан әрі – қонақ) осы жария офертада көзделген, Орындаушы мен қонақтың шартқа қол қоймай, осындай адамның осы жария оферта шарттарының барлығына сөзсіз қосылуын білдіретін әрекеттерді жасаған кезден бастап күшіне енеді.

ҚР АК 396-бабының 3-тармағына сәйкес қонақтың осы Шарттың талаптарын орындауға бағытталған іс-қимылдарды жүзеге асыруы, оның ішінде қонақ үй қызметтерін брондау және/немесе брондалған қонақ үй қызметтеріне ақы төлеу және/немесе қонақүйге қоныстану осы жария офертаның акцепті болып табылады, ол осы жария офертада баяндалған шарттарда шарт жасасу болып саналады.

Қонақ осы офертаның барлық шарттары оған түсінікті екендігімен келіседі.

Осы жария офертамен немесе оның қандай да бір тармағымен келіспеген жағдайда, қонақ «Орион» қонақ үйінің сайтында жарияланған Орындаушының қызметтерін сатып алудан бас тартуға құқылы.

Орындаушы «Орион» қонақ үйінің ресми сайтында осы офертаның жаңа мәтінін жариялау арқылы қонақты хабардар ете отырып, осы жария оферта бойынша өзгерістер енгізуге құқылы, осыған байланысты қонақ ресми сайттағы өзгерістерді үнемі өз бетінше қадағалап отыруға міндеттенеді.

Осы Шарттың ҚР АК 394-бабына сәйкес заңды күші бар және тараптар қол қойған шартқа тең болып табылады.


ТЕРМИНДЕР МЕН АНЫҚТАМАЛАР.

Жария оферта-барлық қосымшаларды қоса алғанда, жария оферта қамтылған шарттарда орындаушымен шарт жасасуға белгісіз тұлғалар тобына арналған Орындаушының жария ұсынысы.

Қонақ үй қызметтері — тізбесі Орындаушымен айқындалатын ілеспе қызметтерді қоса алғанда, қонақүйде уақытша тұруды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер кешені (бұдан әрі-Қызметтер).

Орындаушы, қонақ үй – «Насырбекова Г.М.» ЖК, заңды мекен-жайы: 010000, Қазақстан Республикасы, Астана қ., Байқоңыр ауданы, Пушкин к-сі, 3/2

Қонақ, тұтынушы – осы жария оферта шарттарында қонақ үй қызметтеріне тапсырыс беретін, сатып алатын және (немесе) өз пайдасына пайдаланатын жеке тұлға.

 

 

Тапсырыс беруші – қонақтың пайдасына осы жария оферта шарттарымен қонақүйлерге немесе сауналарға тапсырыс беретін жеке (заңды) тұлға.

Тараптар – шартта бірлесіп айтылған кезде Қонақ үй және Қонақ.

Әкімшілік — басқарушылық және өкілдік функцияларды орындайтын Орындаушының персоналы.

Reception – қонақтарды қабылдау және орналастыру үстелі;

Әкімші — қонақтарды қабылдау және орналастыру қызметінің қызметкері;

Қонақ үй қағидалары — Бұл «Орион» қонақ үйінде брондау, орналасу, тұру және қызмет көрсету тәртібін белгілейтін бұйрықпен бекітілген Орындаушының жергілікті актісі

Келуші – қонақ үйге мақсатсыз баратын жеке тұлға. Келушінің келесі мақсаттары болуы мүмкін: тұрып жатқан қонаққа бару.

Брондау – қонақ үй бөлмелеріне алдын ала тапсырыс беру.

Есептік сағат – қонақтардың келуі мен шығуы үшін Орындаушының белгілеген уақыты

Бөлме бағасы – Орындаушы айқындаған, бірыңғай бағамен көрсетілетін уақытша тұру құны.

Қосымша қызметтер – қонақ үймен қонаққа өтеулі немесе өтеусіз негізде көрсетілетін тамақтану қызметтері, тұрмыстық қызметтер және т.б. (бұдан әрі барлығы бірге – «Қызметтер»)


1. ШАРТТЫҢ МӘНІ.

1.1.  Орындаушы Астана қаласы, Байқоңыр ауданы, Пушкин көшесі, 3/2 мекенжайында орналасқан «Орион» қонақ үйінде қызмет көрсетулерді қоса алғанда, қонаққа ақылы негізде уақытша тұру қызметтерін ұсыну міндеттемесін өзіне алады, ал қонақ осы қызметтерге осы Шартта белгіленген тәртіппен және мерзімдерде ақы төлеуге міндеттенеді.

1.2.           Қонақ үй қызметтерін көрсету туралы шарт жасасу туралы жария оферта келесі редакцияда жазылсын: «Осы Шарт бойынша қызмет көрсету тәртібін Орындаушы 1981 жылғы 2 қарашадағы Халықаралық қонақ үй қағидаларына, ҚР Азаматтық Кодексіне (Жалпы және Ерекше бөлімдер), 1991 жылғы 5 маусымдағы № 640-XII «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Заңға, 21.04.2008 ж. №366 Үкіметтің қаулысымен бекітілген «Қазақстанда қонақ үй қызметтерін көрсету қағидаларына», «Қонақ үй қағидаларына», сондай-ақ Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік және құқықтық актілеріне сәйкес дербес айқындайды.

 

2.      ОРЫНДАУШЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

2.1.  Орындаушы міндеттенеді:

2.1.1.      Қонақ үйде бос бөлмелер болған жағдайда Тапсырыс берушінің (қонақтың) өтінімінде көрсетілген көлемде және шарттарда қонақ үй қызметтерін брондауды қамтамасыз ету.

2.1.2.      Тапсырыс берушіден (тұтынушыдан) алынған өтінімге сәйкес қонақ үйге келетін және одан шығатын Тапсырыс берушіге (тұтынушыға) тәулік бойы қызмет көрсетуді қамтамасыз ету.

2.1.3.      Тараптар келіскен өтінімде көрсетілген көлемде, шарттарда және мерзімдерде сапалы қызмет көрсету.

2.1.4.      Тапсырыс берушіге (қонаққа) қонақ үйде көрсетілетін қызметтердің түрлері, оларды ұсыну тәсілдері, осындай қызметтерге ақы төлеу шарттары және осы Шарттың талаптарын орындау үшін қажетті басқа да ақпарат туралы анық ақпарат беру.

2.1.5.      ҚР Азаматтық Кодексінің 789-бабының талаптарына сәйкес қонақтың заттарының сақталуына жауапты болу.

2.1.6.      Қонақтың (Тапсырыс берушінің) өтініші бойынша және осы Шарттың 5-бөлімінде жазылған талаптарға сәйкес оған қонақтың (Тапсырыс берушінің) қонақ үйдің нөмірлік қорында тұрғанын растайтын барлық қажетті құжаттарды беру.

 

2.2.  Орындаушы құқылы:

2.2.1.      Кез келген уақытта Қонақты (Тапсырыс берушіні) бұл туралы Орындаушының ресми сайтында тиісті ақпаратты жариялау арқылы хабардар ете отырып, қонақ үй қызметтерін көрсету тәртібіне, шарттарына және құнына біржақты тәртіппен өзгерістер енгізу.

2.2.2.      Қонақтан (Тапсырыс берушіден) қонақүйде болу орны бойынша қонақты тіркеу үшін оның жеке басын куәландыратын, қонақүйге тіркелу үшін қажетті құжаттарды ұсынуды талап ету.

2.2.3.      Тапсырыс беруші (Тұтынушы) кешіккен немесе келмеген жағдайда Орындаушы Тапсырыс берушіден (тұтынушыдан) 1 (бір) тәулік / жарты тәулік ішінде бөлменің (бөлмелердің) бағасы мөлшерінде нақты бос бөлменің (бөлмелердің) ақысын ұстап қалуға құқылы. Тұтынушылар бір 1 (бір) тәуліктен артық кешіктірілген жағдайда, Орындаушы Тапсырыс беруші (Тұтынушы) брондаған қонақ үй қызметтерінен бас тартуға құқылы.

2.2.4.      Егер Қонақ осы Шарттың талаптары мен қонақ үй ережелерін бұзса, бұл ретте бөлме үшін төлем қайтарылмаса, осы Шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тарту.

 

3.      ТАПСЫРЫС БЕРУШІНІҢ (ТҰТЫНУШЫНЫҢ) ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

3.1.  Қонақ міндеттеледі:

3.1.1.      Осы Шарттың талаптарына сәйкес Орындаушының қызметтеріне ақы төлеу.

3.1.2.      Қонақ үй аумағында болған кезде осы Шарттың, қонақ үй ережелерінің, сондай-ақ Орындаушының өзге де жергілікті нормативтік актілерінің талаптарын сақтауға міндетті.

3.1.3.      Қоғамдық тәртіп пен моральдық-этикалық нормаларды сақтау, қоғамдық орындарда алкогольді шамадан тыс тұтынудан және балағат сөздерден аулақ болу, құрметпен әрекет ету, басқа тұтынушылар мен қызмет көрсетуші персоналдың іс-әрекеттері мен сөздерін қорламау.

3.1.4.       Орындаушының мүлкі Қонақтың (Тұтынушының) немесе қонақ шақырған келушілердің кінәсінен жоғалған немесе бүлінген жағдайда келтірілген залалды толық көлемде өтеуге міндетті.

3.1.5.      Қонақ үйден шыққан кезде есептік сағатты сақтау.

 

3.2.  Қонаққа ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ:

3.2.1.                    Қонақ үйдің қызметтік және өзге де техникалық үй-жайларына кіруге, қонақ үйдің кез келген инженерлік-техникалық жабдығын Орындаушының арнайы рұқсатынсыз дербес реттеуге.

3.2.2.                    Бөгде адамдарды (осы Шарт бойынша тарап болып табылмайтын адамдарды) бөлмеде қалдыру, сондай-ақ оларға бөлменің кілтін беруге. Қонақ қолданыстағы заңнама аясында қонақ үйдің басқа қонақтарына зиян келтірілген жағдайда шақырылған қонақтардың әрекеттері үшін жауап береді.

3.2.3.                    Қонақ үйдің барлық аумағында, соның ішінде қонақ бөлмелерінде темекі шегуге.

 

3.3.  Қонақ құқылы:

3.3.1.                    Орындаушыдан осы Шарттың талаптарына сәйкес сапалы қызметтер көрсетуді талап ету.

3.3.2.                    Орындаушы көрсететін қызметтер туралы қажетті және дұрыс ақпарат алу.

 

4.      ҚОНАҚ ҮЙ ҚЫЗМЕТТЕРІНІҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ЕСЕП АЙЫРЫСУ ТӘРТІБІ

4.1.  Қонақ үй қызметтерінің құны Орындаушының ресми сайтында және Reception үстелінде орналасқан Орындаушының прайс-парағында анықталады.

4.2.  Орындаушы осы Шарттың қолданылу мерзімі ішінде қонақ үй қызметтерінің құнын өзгертуге құқылы, бұл туралы Тапсырыс берушіге (тұтынушыға) Орындаушының ресми сайтында жаңа прайс-парақ жариялау арқылы хабарлайды. Қонақ үй қызметтерінің құны өзгергенге дейін Тапсырыс беруші (Тұтынушы) жасаған және төлеген барлық броньдар өзгертуге жатпайды.

4.3.  Тапсырыс беруші (Тұтынушы) қонақүйге қоныстанғанға дейін 100% (жүз пайыз) мөлшерінде брондалған қонақ үй қызметтеріне ақы төлеуді жүзеге асырады. Қонақ үйге алдын-ала төлемсіз кіруге жол берілмейді. Есеп айырысу шотына немесе Орындаушының кассасына ақшалай қаражаттың түсуі төлем фактісі деп танылады.

4.4.  Осы Шарт бойынша өзара есеп айырысулар ұлттық валюта-теңгемен жүзеге асырылады.

4.5.  Бөлменің бағасына мыналар кіреді:

·         бөлмеде тұру және бір қонаққа арналған таңғы ас;

·         басқа тегін қызметтер (Қонақ үй қағидаларын қараңыз)

4.6.  Басқа қосымша қызметтерді Тапсырыс беруші (Тұтынушы) бөлек төлейді.

 

5.      КӨРСЕТІЛГЕН ҚЫЗМЕТТЕРДІ ТАПСЫРУ-ҚАБЫЛДАУ

5.1.  Жеке тұлға болып табылатын Тапсырыс берушінің (Тұтынушының) сұрау салуы бойынша Орындаушы Тапсырыс берушіге (Тұтынушыға) Орындаушының оған қонақ үй қызметтерін көрсеткенін растайтын келесі құжаттарды береді: қонақтың шоты (фолио), фискалдық чек.

5.2.  Егер Тапсырыс берушіге (Тұтынушыға) заңды тұлғаның өкілі ретінде оған (оның Тұтынушыларына) қонақ үй қызметтерін (орындалған жұмыстар (қызметтер) актісі, шот — фактура) көрсеткенін растайтын құжаттар қажет болған жағдайда, ол бұл туралы Орындаушыны оның тұтынушылары қонақүйге қоныстанғанға дейін немесе сол уақытта хабардар етуге міндетті.

5.3.  Олай болмаған жағдайда, қонақ үй қызметтері жеке тұлғаға көрсетілген болып саналады, ал тұтынушыға қонақ үй қызметтерін көрсетуді растайтын құжаттарды ұсыну 5.1-тармақта белгіленген көлемде және тәртіппен жүзеге асырылады.

5.4.  Осы тармақта көрсетілген құжаттарды Тапсырыс берушінің (заңды тұлғаның) өкіліне беру Тапсырыс берушінің (заңды тұлғаның) ұсынылған қажетті деректемелері негізінде жүзеге асырылады.

5.5.  Орындаушы көрсеткен қызметтерге Тапсырыс берушіге орындалған жұмыстардың (қызметтердің) актілері жіберілген сәттен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушінің жазбаша шағымдары болмаған жағдайда, Қызметтер Орындаушы толық көлемде және тиісінше көрсеткен, ал Орындалған жұмыстардың (қызметтердің) актілері Тапсырыс беруші тарапынан қол қойылған болып есептеледі.

 

6.      ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕР

6.1.  Орындаушының ресми сайтында тіркеу фактісі және / немесе Орындаушының қызметін Орындаушының ресми сайтында немесе Receprtion үстелінде ресімдеу осы мәтінмен алдын ала танысуды ескере отырып, Тапсырыс берушінің (тұтынушының) дербес деректерін өңдеуге келісімінің жеткілікті нысаны болып табылады, бұл ретте Тапсырыс берушінің (тұтынушының) еркін ерік білдіруін қосымша растау үшін Орындаушыға жазбаша нысан немесе өзге де дәлелдемелер талап етілмейді. Қызметті (қызметті) ресімдей отырып, Тапсырыс беруші (Тұтынушы) оның келісімі нақты, ақпараттандырылған және саналы болып табылатынын растайды.

6.2.  «Орион» қонақ үйінің аумағында автоматты режимде бейнебақылау және бейнебақылау камераларынан жазу жүргізіледі. Қонақ үйге бара отырып, тұтынушылар, қонақтар, келушілер Орындаушы Әкімшілігінің бейнебақылау камераларынан бейнематериалдарды жинауға, сақтауға, пайдалануға (оның ішінде беруге), қонақтардың, келушілердің және олардың көлік құралдарының бейнелері бар, Орындаушы Әкімшілігінің қалауы бойынша кез келген заңды тәсілмен, оның ішінде Қазақстан Республикасының құқық қорғау және тергеу органдарына, сондай-ақ  өзге адамдарға (трансшекаралық беруді қоса алғанда) бейнематериалдарды беруге сөзсіз және қайтарымсыз келісім білдіреді. Бейнематериалдарды бұқаралық ақпарат құралдарында, әлеуметтік желілерде және т. б. жариялау.

 

7.      ТАПСЫРЫС БЕРУШІНІҢ (ТҰТЫНУШЫНЫҢ) ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

7.1.  Қонақ үй ережесі қонақ тарапынан бұзылған жағдайда, әкімшілік қонаққа осы бұзушылық бойынша міндетті түрде акт жасай отырып және қажет болған жағдайда құзыретті органдардың қызметкерлерін шақыра отырып, қонақ үй аумағында одан әрі болудан бас тартуға құқылы.

 

8.      ШАРТТЫҢ ӨЗГЕ ДЕ ТАЛАПТАРЫ

8.1.  Тараптар осы Шарт бойынша міндеттемелерді ішінара немесе толық орындамағаны үшін, егер бұл орындамау осы шарт жасалғаннан кейін туындаған еңсерілмейтін күш мән-жайларының салдары болып табылса, келесі төтенше сипаттағы мән-жайлардың нәтижесінде жауапкершіліктен босатылады: су тасқыны, өрт, жер сілкінісі және басқа да табиғи құбылыстар, сондай-ақ соғыс, соғыс қимылдары, блокада, биліктің тыйым салу әрекеттері мен мемлекеттік органдардың актілері, коммуникациялар мен энергиямен жабдықтаудың бұзылуы, Тараптар алдын ала болжай алмайтын немесе алдын ала алмайтын осы Шарттың қолданылу кезеңінде туындаған жарылыстар.

8.2.  Осы Шарт бойынша туындайтын барлық даулар мен келіспеушіліктерді Тараптар мүмкіндігінше келіссөздер жолымен шешеді.

8.3.  Орион қонақ үйінің деректемелері:

 «Насырбекова Г.М.» ЖК

Заңды мекен-жайы: 010000, Қазақстан Республикасы, Астана қ., Байқоңыр ауданы, Пушкин к-сі, 3/2

ЖСН

731007400534

ЖК талоны

KZ06TWQ00964409

Банк

АО «Kaspi Bank

БСК

CASPKZKA

ЖСК

KZ61722S000006278330